Yii2如何屏蔽或替换默认的jQuery文件?

方法一:在view视图页加入以下代码,可以仅在某个页面屏蔽默认的jQuery文件:

unset($this->assetBundles['yii\web\JqueryAsset']);

方法二:在配置文件main.php中添加以下代码,可以在整个项目中替换或屏蔽默认的jQuery文件:

'assetManager' => [
  'bundles' => [
    'yii\web\JqueryAsset' => [
      'js' => [],  // 屏蔽
      'js' => ['http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js'],  // 替换
    ],
  ],
],